non metallic fall-Nonmetallic Definition of Nonmetallic by Merriam